Misija UK

Misija Unije Kvarnera je beskompromisno očuvanje tradicije otvorenosti i tolerancije i društvenih vrijednosti područja Kvarnera, sustavnog promicanja održivog razvoja,  utemeljenog na slobodi i različitosti, kreativnosti i inovativnosti svojih stanovnika te trajnim nastojanjem uključivanja građana u procese upravljanja zajedničkim resursima.

Vizija

Unija Kvarnera zalaže se za održivo iskorištavanje povoljnog geografskog položaja, klimatskih pogodnosti, prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa sa ciljem podizanja konkurentnosti regije, kvalitete i standarda svih njezinih stanovnika s naglaskom na intenziviranje razvoja regionalnog gospodarstva kroz pametnu specijalizaciju, internacionalizaciju, razvoju i transferu znanja i novih tehnologija kao glavnim polugama  gospodarskog, tehnološkog i društvenog napretka Regije i njezinih stanovnika.

Vrijednosti

Unija Kvarnera zalaže se za značajnu političku, upravnu i fiskalnu decentralizaciju, regionalnu decentralizaciju zdravstva, obrazovanja i upravljanja imovinom, kojom županije, gradovi i općine postaju gospodari vlastitih resursa, odgovorni nositelji vlastitog razvoja i ulaganja u društveno i ekonomski opravdane projekte.

Snažan policentrični razvoj svih dijelova Županije, tehnološka razvijenosti, poštovanje načela supsidijarnosti jačanjem kvalitete i upravljačkog potencijala regionalne administracije, operativnih stručnih službi i resora. Učinkovita transformacija javne uprave temeljena je na podizanju kompetentnosti, obrazovanosti, poštenja i iskustva nositelja pojedinih ovlasti, spremnosti na odgovornost i zrelost institucija i pojedinca te jačanju mehanizama kontrole javne vlasti sa ciljem jačanja etičnosti  i vraćanja vjerodostojnosti u javne institucije i javne politike. Oslobađanje javnih tijela sveprisutne maligne partitokracije te poticanje dokazive meritokracije na svim razinama javnog djelovanja i upravljanja važan su korak društvenog napretka.

Unija Kvarnera zalaže se za društvo u kojem je za individualni uspjeh potpuno nebitno tko su i što su nečiji roditelji, boja kože, vjera, spol, način života ili opredjeljenja.

Unija Kvarnera zastupa civilizacijske vrijednosti zagarantirane Ustavom, svih onih vrijednosti  u temeljima društava razvijenih liberalnih demokracija. Navedene vrijednosti neosporne su te nikada ne smiju postati upitne i temelj političke rasprave:

 

 • ljudska, osobna, politička i civilna prava
 • individualna sloboda
 • pravo zajednica na upravljanje vlastitom budućnošću
 • solidarno i pravedno društvo jednakosti, ravnopravnosti i visoke osjetljivosti na nepravdu
 • sloboda mišljenja i djelovanja te medijske slobode
 • demokratski politički sustav
 • regionalna decentralizacija i visoka razina funkcionalne regionalne autonomije
 • jasne granice neovisne i profesionalne izvršne, zakonodavne i sudbene vlasti
 • jasno utvrđena ravnopravna prava i odgovornosti svih stanovnika 
 • dostupnost obrazovanja i zdravlja svima pod jednakim uvjetima
 • ekonomske, poduzetničke i tržišne slobode
 • pravo na rad i slobodu rada
 • očuvanje okoliša  za buduće generacije
 • antitotalitarizam i osuđivanje svih oblika nasilja
 • poštivanje vjerskih sloboda i opredjeljenja

 

Konkurentno  gospodarstvo za viši standard  bolju kvalitetu života

10 smjernica UK manifesta za razvoj gospodarstva

 1. Kvalitetna i kompetentna javna uprava te odgovorno vođenje javnih financija
 2. Konkurentno gospodarstvo utemeljeno na inovacijama i produktivnosti
 3. Stvaranje moderne izvozno orijentirane industrije
 4. Razvijena uslužna ekonomija više dodane vrijednosti
 5. Transformacija društva i gospodarstva kroz digitalnu ekonomiju i koncept pametnih gradova i zajednica
 6. Umrežavanje talenata, transfer tehnologije i znanja te realizacija talenata i karijera
 7. Vještine, kompetencije i znanja za kvalitetna radna mjesta
 8. Učinkovita administracija i pametna regulativa za otvoreno i dinamično tržište
 9. Atraktivno poslovno okruženje i promocija poduzetništva 
 10. Kvaliteniji  diverzificirani  pristup financiranju

 

Regije i gradovi danas se suočavaju s ogromnim izazovima. Današnja transformacija regija i gradova, potaknuta globalnim izazovima i razvojem tehnologije ne ostavlja prostor postupnim i ograničenim poboljšanjima upravljanja resursima i javnim uslugama. Donositelji odluka i vodeći ljudi regija i gradova suočeni su s vrlo kompleksnim zadatkom prepoznavanja i implementacije inovativnih radikalnih transformacijskih rješenja sa ciljem povećanja kvalitete života i standarda života na svojem području.

Primorsko-goranska županija posjeduje brojne potencijale i razvojne preduvjete. PGŽ   može početi pretvarati potencijale i razvojne preduvjete dostizanjem europskog standarda  i postati konkurentnija regija ukoliko donositelji javnih i razvojnih politika  posjeduju energiju, viziju te kapacitet za promjenu i izgradnju moderne regije, odlučnost u provođenju mjera kojima će tu viziju ostvariti u  srednjoročnom roku te ukoliko prepoznaju u današnjim izazovima mogućnost za rast. Moderno društvo želimo izgraditi korištenjem inovacija, unapređenjem društvenih i javnih servisa, ekonomski i društveno opravdanih projekata planiranim, građenim i održavanim tijekom cijelog životnog vijeka suradnjom javnog i privatnog sektora, ulaganjem u znanja vlastitih stanovnika te sustavnog podizanja kvalitete života. Takvo društvo, temeljeno na holističkoj viziji razvoja i sveobuhvatnoj suradnji, uspostavljenim novim regionalnim društvenim ugovorom nazivamo  – PGŽ 2025.

PGŽ 2025. je moderna, otvorena regija koja svoj razvoj temelji na konkurentnom tržišnom gospodarstvu, naprednoj industriji visokih tehnologija, znanju i inovacijama.

PGŽ 2025. je regija visoke razine zaposlenosti i obrazovnog sustava prilagođenog potrebama konkurentnog gospodarstva. Društvo vrijednih ljudi i stručnjaka globalno relevantnih i konkurentnih vještina i znanja.

PGŽ 2025. je regija zdravlja, regija dostupne i kvalitetne socijalne skrbi, čvrstih i funkcionalnih zajednica,  regija kvalitetnog odrastanja, kvalitete života i kvalitetnog starenja. 

PGŽ 2025. izvozno je orijentirana i potpuno integrirana u jedinstveno europsko tržište. Regija niskog poreznog opterećenja u kojoj je poduzetništvo i pokretanje poslovanja posebno poticano i oslobođeno administrativnih prepreka uz kvalitetnu podršku javne administracije. 

PGŽ 2025. regija je kvalitetnih institucija i visokog povjerenja građana u iste. Društvo odgovornosti, napretka i jednakih šansi te jednakih pravila za sve.   

PGŽ 2025. privlačna je investitorima zbog svojih potencijala, prirodnih i ljudskih resursa, jednostavnosti i predvidljivih uvjeta poslovanja. Regija razvijenog tržišta kapitala dostupnog postojećim i start-up tvrtkama. Inovativni pristup alternativnom financiranju inovativnih tvrtki i projekata pokretanjem zajedničkih investicijskih fondova privatnog sektora, Županije i lokalnih samouprava.

PGŽ 2025.  regionalni je  energetski centar, tehnološki i gospodarski  lider ovog dijela Europe regija koja svoj održivi rast temelji na zelenom rastu, tehnologijama i infrastrukturi.

PGŽ 2025.  regija je pametnih i održivih gradova i sela regija učinkovitih javnih i komunalnih usluga, suvremene digitalne infrastrukture i sve većeg standarda građana.

PGŽ 2025. regija je koja regionalnom decentralizacijom proaktivno preuzima odgovornost i administrativne ovlasti. Razvijena regija EU čiji realni dohodak po stanovniku do 2030. dostiže 90% prosjeka EU.

KVALITETA ŽIVOTA

Iznadprosječna razina obrazovanja i svjetski relevantno Sveučilište

Stvaranje suvremenog okvira za razvoj globalno konkurentnih ljudskih resursa

Razvijene politike upravljanja prostorom, visoke razine čistoće mora, voda, zraka i tla

Razvijen civilni sektor i utemeljen na principima otvorenosti, multikulturalnosti i tolerancije i prihvaćanja različitosti

Održivo korištenje gospodarskih i prirodnih resursa te  poticanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti

Povećanje kvalitete i održivo upravljanje zdravstvene, obrazovne i sportsko-rekreativne infrastrukture

Bogati i raznoliki prirodni i okolišni resursi, atraktivni nacionalni i parkovi prirode, dom svjetski prepoznatljivog Zelenog srca Hrvatske – Gorskog kotara

Pogodni klimatski uvjeti za razvoj turizma i poljoprivrede

STANDARD ŽIVOTA

Provedba programa poticanja poduzetništva i obrtništva na području Županije

Globalno relevantan prometni pravac temeljen na modernoj prometnoj infrastrukturi

Dostupne mogućnosti razvoja, razmjene i transfera znanja i novih tehnologija s globalnim partnerima

Razvijena poduzetnička infrastruktura i održivo upravljanje sustavom prostornog planiranja na razini Županije i njezinih lokalnih samouprava

Razvoj turizma i ostalih gospodarskih sektora temeljenog na uslugama više dodane vrijednosti te na cjelogodišnjoj ponudi sadržaja

Realizacija globalno prepoznatljivih ekonomski opravdanih kapitalnih društvenih, gospodarskih i infrastrukturnih projekata pokretanih suradnjom privatnog i javnog sektora

Razvoj i komercijalizacija ruralnog turizma, eko-poljoprivrede i  uzgoja autohtonih sorti

Sustavno i ciljano poticanje samozapošljavanja i cjeloživotno obrazovanja, privlačenja međunarodnih tvrtki  te otvaranja radnih mjesta višeg dohotka

Otvaranje prilika za kvalitetniju integraciju razvojnih politika i programa na razinama lokalnih samouprava i same Županije

Provedba programa za poboljšanje obrazovne i demografske strukture stanovništva Županije

 

Područje Županije može se podičiti dugim i raznolikim kulturno-povijesnim nasljeđem. Bašćanska ploča i Vinodolski zakonik, neki od najvažnijih i najdragocjenijih spomenika hrvatske pismenosti, povijesti i baštine, stvoreni su na području Županije. Danas Primorsko-goranska županija može biti predvodnik i primjer digitalne pismenosti i tehnološke razvijenosti u Hrvatskoj . Gradovi i općine Primorsko-goranske županije dom su nekim od najznačajnijih hrvatskih filozofa, umjetnika, pisaca, skladatelja i političara koji su svojim djelovanjem obilježili sva područja života i znanosti.

Primorsko-goranska županija teži uspostavi konkurentnog, održivog i društveno pravednog okruženja koje će pružiti atraktivnih uvjeta za život i rad svih njezinih stanovnika. Razvoj gospodarstva i ljudskih potencijala na području Županije zahtijevat će prilagodbu izazovima moderne ekonomije i daljnje ulaganje u modele poboljšanja kvalitete života, razvoja poduzetništva i lakoću poslovanja. Strateški razvojni ciljevi Županije biti će ostvarivi korištenjem naprednih tehnologija koje će, između ostalog, pridonijeti i održivom provođenju ključnih administrativno-upravljačkih procesa Županije.

Razvojem gospodarskih potencijala uvelike će se doprinijeti povećanju atraktivnosti započinjanja i nastavka poslovanja u lokalnim samoupravama na području Županije, dok će se sustavnim razvojem tehnoloških rješenja omogućiti izgradnja sveobuhvatnog sustava županijske potpore lokalnim samoupravama te će se staviti veći naglasak na međužupanijsku suradnju. Takav će pristup pridonijeti povećanju zadovoljstva svih dionika županijskog društveno-ekonomskog razvoja.

Učinkovit, sveobuhvatan i održiv pristup upravljanja Županijom, njenom infrastrukturom, resursima, procesima i servisima podržava i unapređuje adekvatna primjena razvijenih tehnoloških rješenja. Upravo ona omogućavaju stvaranje efikasnijih alata te strukturiranje podataka potrebnih za donošenje odluka i optimalno upravljanje Županijom, ispunjavanje potencijala te adekvatni povrat investicija u javnom sektoru. Korištenje suvremenih tehnoloških rješenja omogućuje jednake šanse i bolje uvjete za život i rad za sve stanovnike i goste Županije. Njihova dostupnost i primjena povećava konkurentnost organizacija privatnog i javnog sektora koje djeluju na području Županije, istovremeno omogućujući aktivno i neposredno sudjelovanje brojnih dionika u provođenju promjena koje nameće digitalna transformacija modernog društva i ekonomije.

Provedbom koncepta PGŽ 2025.  započela bi nova faza razvoja i transformacije Županije, izvršilo bi se pozicioniranje Primorsko-goranske županije na europskoj mapi konkurentnih regija, potaknuo razvoj poduzetničkog ekosustava te unaprijedilo okruženje za poslovanje u svim gospodarskim sektorima. Potaknuo bi se i razvojni iskorak u županijskim aktivnostima što će pridonijeti ukupnom razvoju. Kroz predložena rješenja povećala bi se kvaliteta i standard života te osuvremenili procesi širenja znanja unutar obrazovnih institucija stvorili preduvjeti za razvoj ekosustava temeljenog na razvoju digitalne ekonomije. Predviđene aktivnosti i smjer razvoja, uz korištenje najboljih međunarodnih praksi, prilagodit će se globalnim trendovima, što će omogućiti i efikasnije korištenje sredstava iz nacionalnih i EU fondova.

Primorsko-goransku županiju vidimo kao regiju koja svojom otvorenošću, ulaganjem u obrazovanje i razvoj poduzetničkog okruženja privlači talentirane, poduzetne i kreativne ljude stvarajući preduvjete za razvoj industrija s visokom dodanom vrijednošću. Razvoj konkurentnih regija, pokazuju svjetski primjeri, predstavlja značajan poticaj stvaranju dodane vrijednosti proizvoda i usluga u tradicionalnim sektorima.

Transformacija tradicionalnih sektora ostvarit će se povezivanjem postojećih gospodarskih kapaciteta lokalnih samouprava s potencijalima za nove poslovne pothvate kroz koncept razvoja konkurentne  regije. Za uspjeh navedenog projekta imperativ je definirati politike i mjere izgradnje sustava podrške razvoju područne kao i lokalnih samouprava na području Županije.

Koncept konkurentne  regije PGŽ 2025.  ne klasificiramo i ne mjerimo isključivom upotrebom (digitalne) tehnologije već sagledavamo znatno šire, holistički. Efekte njene primjene želimo usmjeriti na kvalitetu i standard života, kao koncept šireg društvenog i ekonomskog pristupa, sa ciljem učinkovitijeg upravljanja Županijom, kroz interakciju svih njenih dionika i društvenih skupina te razvoja gospodarstva i poduzetništva povezanog s konceptom razvoja konkurentne  regije….

 

 

 

 

 1. UČINKOVITA I KVALITETNA JAVNA UPRAVA NA RASPOLAGANJU STANOVNICIMA I GOSPODARSTVU

 

CILJ: EFIKASNIJE UPRAVLJANJE JAVNOM ADMINISTRACIJOM RAZVOJEM KVALITETNIH SUVREMENIH JAVNIH SERVISA

Vrijeme je za značajne društvene promjene. Prije ekonomske reforme potrebno je provesti političku reformu. PGŽ 2025. kako ju mi vidimo pomirena je s prošlošću i okrenuta prema budućnosti. PGŽ 2025. regija je u kojoj se građani osjećaju sigurno, slobodno i sretno, u kojoj su pozvani stvarati i ispunjavati vlastiti talent i potencijal. Društvo u kojem su javne politike fokusirane na podizanje kvalitete i standarda života stanovnika. Regija koju karakterizira kvalitetna, moderna, otvorena i pametna javna uprava. Kompetentnost i stručnost javne uprave preduvjet je kvalitetnog funkcioniranja konkurentnih regija. Cilj nam je razvijati racionalnu, otvorenu i učinkovitu javnu upravu  temeljenu na modernim, kvalitetnim i dostupnim javnim uslugama.

Kvalitetno upravljanje regijom bazira se na ograničenoj moći, aktivnom uključivanju vrhunskih stručnjaka i timova, analitičkom planiranju temeljenom na dostupnim podacima te jasnim linijama upravljanja. Stvaranje uspješnih regija nalaže suradnju najstručnijih, angažman kompetentnih i motiviranih ljudi nadahnutih mogućnošću da služe stanovnicima i gospodarstvu, općenitom društvenom dobru.

Izuzetno je važno definirati uravnoteženu ulogu naprednih tehnologija u ostvarenju navedene vizije uz razvoj modela prikupljanja, analize i sveobuhvatnog korištenja podataka i znanja s namjerom njihovog korištenja kao važnog alata efikasnog upravljanja županijskom administracijom i institucijama pod njihovom kontrolom.

Postizanje efikasnijih, dostupnijih i cjenovno prihvatljivih javnih usluga uz zadržavanje visoke razine kvalitete, korištenjem tehnoloških rješenja, osnovna je smjernica budućeg razvoja regije. Kvalitetna alokacija ograničenih budžetskih sredstava na prepoznate i multiplikacijski najpotentnije županijske i lokalne prioritete njezin je ultimativni cilj.

Jačanjem suradnje u društvu omogućava se uključenost svih društvenih skupinama.  Uključenost mora biti omogućena sudjelovanjem svih građana i skupina u otvorenom načinu donošenja politika i odluka.

Potrebno je provesti hitnu političku, gospodarsku i fiskalnu decentralizaciju države. Želimo da o vlastitom razvoju i prioritetima regije njihovi stanovnici odlučuju samostalno. Želimo spustiti 4 puta više poreznih sredstava ili 40% na razinu regija. Porezni prihodi moraju se ulagati u regijama gdje nastaju. Na taj način jačamo regije, gradove i općine omogućavajući im kvalitetniji mehanizam planiranja i upravljanja vlastitim razvojem i konkurentnošću.

 

 

ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI?

 • Stvoriti ćemo kvalitetnu i učinkovitu javnu upravu koja razvija i nudi brze i učinkovite usluge građanima uz minimalni trošak korištenjem digitalnih tehnologija kontinuiranim usavršavanjem i poticanjem razvoja ljudskih resursa i poslovnih procesa, sustavnim podizanjem odgovornosti uz razvoj kompetencija i vještina zaposlenih u javnoj upravi
 • Transparentna javna uprava lišena negativne selekcije partitokratskog  političkog kadroviranja, otvorenih procesa zapošljavanja vođenim od strane profesionalnih tvrtki za ljudske resurse s područja regije
 • Provedba regionalne fiskalne decentralizacije prepuštanjem poreznih prihoda u regije gdje je porezni prihod ostvaren (uključujući dio PDV-a). Na taj način jačamo regije i gradove omogućavajući im kvalitetniji mehanizam planiranja i upravljanja vlastitim razvojem i konkurentnošću
 • Nužno je povećanje razine sredstava koja ostaju na raspolaganju regionalnoj i lokalnoj samoupravi s današnjih 10% na 40% javnog novca kojim bi se upravljalo  na regionalnoj i lokalnoj razini
 • Provesti decentralizaciju upravljanja državnom imovinom kojom Županije i lokalne samouprave postaju gospodari vlastitog razvoja i ulaganja u društveno i ekonomski opravdane projekte
 • Sustavan razvoj i ciljana ulaganje u podatkovnu infrastrukturu i koncept otvorenih podataka  sa ciljem kvalitetnijeg planiranja, upravljanja i donošenja odluka
 • Poticanje okupljanja lokalnih samouprava u zajedničkim komplementarnim društvenim, gospodarskim i komunalnim projektima sa ciljem poboljšanja kvalitete usluga, kvalitete i standarda života stanovnika na području više JLS-a
 • Regionalno upravljanje resursima čvrsta je garancija ravnomjernog regionalnog razvoja
 • Zalažemo se za inovativne pristupe razvoju modernih i stvarnosti prilagođenih administrativnih procedura sustavnim uvođenjem digitalizacije, u sve administrativne i upravne procese,  povezivanjem podataka i registara,  u kojima će vrijediti „once only“ princip  (jednom zatražen podatak od regionalne javne uprave treba biti dostupan svim regionalnim institucijama i tijelima i ne tražiti se ponovno)
 • Ujednačavanjem standarda moguće je znatno podići kvalitetu komunikacije između državnog i javnog sektora s jedne strane i privatnog sektora s druge strane, što je neophodno za ubrzanje gospodarskih procesa.

 

 • Poticanje uključenosti i načela supsidijarnosti u društvu s težnjom konzultiranja i donošenja odluka u lokalnim zajednicama, mjesnim odborima, administrativnim razinama najbližima građanima uvođenjem gradskih aplikacija u sve lokalne samouprave,korištenje prakse digitalnih referenduma, bez troškova, ostvarivanjem izravnog odlučivanja temeljem transparentnog komuniciranja predloženih rješenja i projekata, donose zajedničke  razvojne i financijske odluke
 • Poticati ćemo osiguravanje značajnijih proračunskih sredstava na raspolaganje mjesnim odborima za financiranje projekata temeljem dokazivog iskazanog interesa lokalne zajednice
 • Provoditi godišnje procese vrednovanja javnih službenika, razvojem otvorenog i transparentnog sustava temeljenog na preciznim pokazateljima koji će biti odrednica planiranja kadrova, njihovog napredovanja, ulaganja u njihovo usavršavanje te pozitivnu selekciju kadrova u javnom sektoru
 • Osiguravanje značajnijih sredstava za brdsko-planinski razvojni fond namijenjen projekte i programe Gorskog kotara

 

 1. STANOVNICI KVARNERA I GORSKOG KOTARA NAŠ SU NAJVAŽNIJI RAZVOJNI RESURS

 

CILJ: NAPREDNO DRUŠTVO TEMELJENO NA OBRAZOVANJU, OTVORENOSTI i KREATIVNOSTI

Najvrjedniji resurs svakog društva i svake regije su ljudi. Ulaganja u ljude,  njihove kompetencije i znanja potrebno je postaviti u fokus društvenih i gospodarskih prioriteta. Posebnu pažnju potrebno je pridavati poticanju sudjelovanja u procesu cjeloživotnog učenja i usavršavanja svih stanovnika regije. Želimo postati regija najviše kvalitete života i najpoželjnije mjesto za život i rad u ovom dijelu Europe.

Kvalitetno odrastanje kreće od kvalitete, dostupnosti i prisutnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Potrebno je osigurati značajnije ulaganje u obrazovanje, opremanje škola, u kvalitetu i organizaciju nastave, školskih programa i sadržaja. Organizacija rada predškolskih i obrazovnih ustanova moraju se prilagoditi obavezama roditelja i potrebama obitelji. Unaprjeđenjem materijalnih uvjeta i statusa u društvu želimo poboljšati selekciju,  motivirati  najkvalitetnije u društvu da se odluče za karijeru u obrazovanju te se kontinuirano usavršavaju.  Kao regija želimo značajnije ulagati u obrazovanje i znanje,  istinske izvore novostvorene vrijednosti i garanciju budućeg razvoja regije. Želimo da regije upravljaju zdravstvenim i obrazovnim sustavom, da znatno utječu na upisne kvote, pokretanje novih programa i studija, ravnopravno sudjeluju u izradi programa i kurikuluma sukladno regionalnim interesima i potrebama.

Konkurentne regije nositelji su ekonomskog i društvenog razvoja u suvremenom društvu i digitalnom dobu. Visoka učilišta, centri izvrsnosti i kompetencija, razvijena potporna poduzetnička infrastruktura, centri su znanja i inovacija na kojima počiva budući rast. Otvoreno, proaktivno i svjetski relevantno Sveučilište, povezano s potrebama gospodarstva odgovorno prema globalnim izazovima epicentar je društvenog i gospodarskog razvoja regije. Želimo biti najkonkurentnija i tehnološki najrazvijenija hrvatska regija privlačna za ulaganje i rad. Samo kvalitetni i kompetentni ljudski resursi mogu ostvariti navedenu viziju.             „Gradovi su ono što su njihovi ljudi“ – zaključio je nepromjenjivu činjenicu Platon prije 2.500 godina.

Kvalitetno i dostupno stanovanje važan je element zadržavanja i privlačenja stanovnika, talenata i mladih obitelji. Želimo potaknuti novi investicijski ciklus izgradnje naselja i atraktivnih prostora za stanovanje. Priuštivo stanovanje i pametno koncipiranje života u lokalnim zajednicama demografski su prioritet koji mora biti prepoznat u prostornom planiranju. Poseban naglasak potrebno je staviti na nove modele stanovanja koji obuhvaćaju atraktivnost najma nad vlasništvom.

 

ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI?

 • Potrebno je osigurati zagarantiranu mogućnost upisa svakog djeteta u lokalni vrtić ulaganjem u predškolsku infrastrukturu te osnaživanjem ranog i predškolskog odgoja povećanjem obuhvata djece
 • Sva djeca trebaju biti upisana u vrtiće, sve škole trebaju raditi u jednoj smjeni, sva djeca trebaju imati topli obrok u školi i sve škole moraju moći koristiti sportske dvorane
 • U osnovnom obrazovanju nužno je uvesti mogućnost fleksibilnijeg organiziranja nastavnog procesa 
 • Potrebno je vratiti kreativnost u obrazovanje te kroz posebne regionalne programe financiranja uvesti obavezno učenje najmanje dva strana jezika od predškolskog doba
 • Sve škole moraju biti adekvatno tehnološki opremljene kako bi sva djeca, gdje god živjela i školovala se posjedovala jednake šanse za kvalitetno obrazovanje i uspjeh u životu
 • Posebne poticaje pripremiti ćemo za izgradnju dječjih parkova i igrališta te zelenog, ekološki edukativnog uređenja predškolskih i obrazovnih objekata pretvarajući sve vrtiće i škole u – edukativne eko-labove 
 • Regijama i samim školama, temeljem teritorijalnih i društvenih specifičnosti, potrebno je dozvoliti aktivnu mogućnost kreiranja značajnog dijela školskih programa i kurikuluma
 • U srednjim školama potrebno je obogatiti predmetnu izbornost, značajnije ulagati u opremanje strukovnog obrazovanja, čvršće povezujući učenike s tvrtkama i mentorima  povećanjem udjela i kulture učenja na radnom mjestu
 • Potrebno je poticati STEAM (science-technology-engineering-art-mathematics) zanimanja, proširiti profil umjetničkih škola, nastaviti značajno ulagati u posebnu podršku djeci i mladima s poteškoćama u učenju te uvesti regionalni koncept asistenata u nastavi za darovite učenike
 • Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti objektiviziranju ocjenjivanja i uvođenja meritokratskih kriterija u osnovno i srednje školstvo te posebice na podizanje društvenog statusa odgojno-obrazovnih radnika.
 • Radi povećavanja kvalitete obrazovanja potrebno je poticati zdravu konkurenciju između javnog i privatnog sektora kroz stvaranje veće mogućnosti izbora
 • Predlažemo poseban regionalni instrument  -  „voucher vještina“, svojevrsni financijski poticaj procesu cjeloživotnog učenja na području Regije,  za stanovnike svih dobnih skupina u kojem bi zajedničkim financiranjem programa, tečajeva, doktorata i sl. zajednički  sudjelovali Županija i lokalne samouprave
 • Otvoreno, internacionalizirano Sveučilište usklađeno s potrebama gospodarstva, globalno relevantne razine istraživanja i znanosti
 • Osnovati  Fakultet za računarstvo i napredne tehnologije u sklopu Sveučilišta u Rijeci
 • Nastavak značajnog posvećivanju brige o učenicima s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju  ali i uvođenje asistenata u nastavi za najnadarenije i najtalentiranije koji zaslužuju dodatne obrazovne izazove i rad s njima
 • Poticati izgradnju kvalitetnog i dostupnog stanovanja za mlade putem javno privatnog partnerstva, poticanjem stanovanja na principu najma time osiguravajući mobilnost ljudskih resursa

 

 

3. ODRŽIVOM ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM POLITIKOM DO PRAVEDNIJEG DRUŠTVA

CILJ: Atraktivna regija visoke kvalitete života, zdravih, zadovoljnih, sigurnih stanovnika

PGŽ može postati prepoznatljiva europska regija zdravlja i visoke kvalitete života, privlačna za život. Regija kvalitetnog odrastanja, života i starenja. Pametnom specijalizacijom, nastavkom ulaganja te umrežavanjem zdravstvenih institucija i ustanova, znanstveno-istraživačkih centara, obrazovnih institucija,  zdravstvenih i farmaceutskih tvrtki, regionalna industrija zdravlja može postati značajan nositelj budućeg društvenog i gospodarskog razvoja naše regije.

Sustav zdravstva potrebno je unaprijediti kroz suvremeni pristup i nove modele upravljanja. Učinkovito ulaganje te održavanje zdravstvene infrastrukture jedan je od ključnih zadataka unapređenja i održivosti sustava. Poboljšanje pristupa kvalitetnim, održivim i pristupačnim zdravstvenim uslugama, zdravstvenim sustavima i uslugama dugoročne skrbi na cijelom području županije poseban je cilj. Strukturno reformirano zdravstvo temeljit će se na principima uključenosti, kontinuiranosti i dostupnosti te reciprociteta i solidarnosti, na preventivnoj zaštiti, digitalizaciji i telemedicini. U daljnjoj pametnoj specijalizaciji regije u regiju zdravlja važno će područje predstavljati sustavno ulaganje u ljudske resurse, njihovo usavršavanje i zadržavanje u industriji zdravlja na našem području. Opremanje škola i fakulteta, atraktivni zdravstveni programi i studiji, suvremeno medicinsko obrazovanje ključan su element ostvarenja navedene vizije.  

Socijalna politika temeljna je javna politika svake regije. Kvalitetnom socijalnom politikom kao društvo brinemo za ranjive skupine građana sukladno svojim mogućnostima. Kvalitetna i održiva socijalna politika te socijalna uključenost jedan od prioritetnih zadataka u programu društveno razvoja.  Suočavamo se s činjenicom da sadašnji sustav socijalne skrbi traži novi model upravljanja i razvoja. Sustav traži daljnju racionalizaciju troškova bez smanjivanja socijalnih prava građana, podizanje razine kvalitete stručne pomoći te smanjenja utjecaja politike u upravljanju. Živimo u vrijeme kada siromaštvo i socijalna isključenost prijete velikom broju građana, broj nezaposlenih i umirovljenika raste. Naša socijalna politika postavljena je na principima odgovornog značajnih ulaganja u socijalnu infrastrukturu, društvenog poduzetništva na području socijale te jačanju međugeneracijske solidarnosti.

 

 

ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI?

 • Unapređenje zdravstvenog sustava suvremenim pristupom i novim modelom upravljanja, društveno ali i ekonomski opravdanim ulaganjima u novu te održavanja postojeće  zdravstvene infrastrukture
 • Strukturno reformirani zdravstveni sustav potrebno je temeljiti na principima uključenosti, kontinuiranosti i dostupnosti te reciprociteta, na preventivnoj zaštiti, digitalizaciji i telemedicini 
 • Sustavno ulaganje u ljudske resurse na području zdravlja, njihovo usavršavanje i zadržavanje, osiguravanje uvjeta za suvremeno medicinsko obrazovanje i napredovanje te poticanje motivacije mladih na karijeru u industriji zdravlja   
 • Decentralizacija i participacija te aktivno uključivanje korisnika i djelatnika u kreiranju i nadziranju zdravstvenog i socijalnog sustava temelj su podizanja dostupnosti i  kvalitete usluga koje će racionalnošću raspodijele omogućiti pravo na liječenje i socijalnu skrb
 • Mapiranje zdravstvenih i socijalnih potreba i potencijala u svrhu racionaliziranja upravljanja sustavom i daljnjeg razvoja
 • Kvalitetnim planiranjem na nivou regije ukinuti multipliciranje istovjetnih usluga, osigurati racionalizaciju troškova kao temelj kvalitetno strukturiranih usluga
 • Izrada i provedba aktivnih preventivnih zdravstvenih i socijalnih politika aktivnostima  jačanja zdravlja, prevencijom bolesti i pretvaranjem pasivnog primatelja zdravstvenih usluga u promicatelja općeg zdravlja na taj način osiguravajući dulji životni vijek te kvalitetniji, kreativniji i produktivniji život
 • Značajnije uvođenje privatnih partnera u sustav socijalne skrbi uz visoku razinu nadzora postupanja, kvalificiranu i kontinuiranu supervizije sustava kako bi se izbjegle posljedice i negativna iskustva
 • Definiranje participacije u pružanju nadstandarda usluga kroz participativnost u pravima i obvezama koja treba biti definirana s obzirom na stupanj razvijenosti i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga
 • Omogućiti radno sposobnim ranjivim skupinama, visokog rizika od siromaštva, trajne nezaposlenosti i socijalne isključenosti, tranziciju iz modela socijalne zaštite uključivanjem u model socijalne naknade za društveno koristan rad
 • Poboljšan sustav upravljanja epidemija i zdravstvenim ugrozama utemeljen na prikupljanju podataka, umreženosti dionika sa ciljem pravovremenog donošenja relevantnih odluka
 • Provedba nacionalne revizije socijalnih uvjeta za sufinanciranje domova za umirovljenike od strane nadležnog ministarstva te razvoj modela sufinanciranja na regionalnom i lokalnom nivou za dohodovno slabije korisnike
 • Značajnije uključivanje civilnog sektora i lokalne zajednice kroz regionalne programe brige o stanovnicima s potrebama i procesa dugotrajne socijalne skrbi kroz financiranje istih putem EU fondova
 • Zbog značajnog starenja stanovništva potrebno je provesti intenzivan ciklus izgradnje novih i povećanja kapaciteta postojećih domova za umirovljenike suradnjom lokalnih samouprava, županije, države i  privatnih partnera
 • Značajno ulaganje u  dodatne  sadržaje  za umirovljenike u formatu dnevnih boravaka na nivou cijele regije, uvođenja dodatnih programa kvalitetnog starenja, uključivanja i zadržavanja u svojim domovima naših najstarijih stanovnika
 • Razvoj „srebrne ekonomije“ kroz seniorski turizam, pružanje zdravstvenih usluga te stacionarnom smještaju za stanovnike EU,  kao značajna prilika za regionalno gospodarstvo  posebno turizma  Kvarnera, Gorskog kotara i otoka
 • Transparentniji postupci te potpuno ukidanje liste čekanja za županijske domove za umirovljenike do 2030. godine s posebnim naglaskom na rješavanje potreba za smještajem nepokretnih i dementnih korisnika

 

 

 1. REGIJA MODERNE, KVALITETNE I ODRŽIVE INFRASTRUKTURE

CILJ: IZGRADNJA SUVREMENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, RAZVOJ ODRŽIVOG MODERNOG MULTIMODALNOG PROMETA I POTICANJE NISKOUGLJIČNE MOBILNOSTI

Pred nama je vrijeme daljnjeg razvoja,podizanja konkurentnosti i stavljanja u funkciju riječkog prometnog pravca te njegova transformacija u europski relevantan prometni pravac.  Dovršetak lučke infrastrukture u Rijeci, razvoj projekta nove luke na Krku, modernizacija i pronalazak novog strateškog partnera Zračne luke Rijeka, rekonstrukcija riječkog željezničkog prometnog čvorišta, izgradnja novih dionica željezničke pruge Rijeka-mađarska granica, unapređenje pomorskog linijskog prijevoza te razvoj projekta lake gradske željeznice kroz Rijeku koja će spajati dvije najveće industrijske zone (Miklavija-Kukuljanovo) samo su neki od ključnih projekata čiji nas razvoj očekuje u sljedećem desetljeću. Kvalitetno i pravovremeno pripremljeni projekti  biti će dijelom ili u cijelosti financirani sredstvima EU fondova u sljedećim financijskim razdobljima. Bitno je u suradnji s državom nastaviti održavati zimom i eksploatacijom šuma stanje cesta na području Gorskog kotara smanjivši financijska opterećenja lokalnih proračuna.

Razvoj fizičke i digitalne infrastrukture snažan je preduvjet društvenog i gospodarskog razvoja te predstavlja krvotok funkcioniranja i razvoja Regija. Potrebno je nastaviti društveno opravdana ulaganja u održivu suvremenu komunalnu infrastrukturu. Komunalna infrastruktura i njezino održavanje temelj je na kojem počiva kvaliteta života, njezino stanje, održavanje i cijena temelj standarda stanovništva. Budući razvoj komunalne infrastrukture potrebno je razvijati održivo u skladu s pametnim prostornim planiranjem  koje onemogućuje preširoku komunalnu mrežu koja je kasnije teret lokalnoj zajednici za održavanje. Mnogi zahvati u vodnu-odvodnu infrastrukturu započeti su na cijelom području Županije korištenjem EU fondova. Pred nama je vrijeme njezina održavanja i korištenja te nadzora koji možemo poboljšati korištenjem senzora i naprednih tehnologija.

Posebnu brigu potrebno je voditi na poboljšanju komunalne infrastrukture na kvarnerskim otocima i Gorskom kotaru  posebice nastavkom ulaganja u sustav vodoopskrbe i odvodnje koji još uvijek nije upotpunjen.

 

Adekvatno gospodarenje otpadom je jedan od prioriteta razvoja otoka, a najvažnije razvojne potrebe u ovom programskom području su: smanjenje količine otpada na otocima, poboljšanje načina gospodarenja otpadom i zbrinjavanje otpada iz mora. Kao najvažniji razvojni potencijali ističu se pametno gospodarenje otpadom (kružno gospodarstvo). Smanjit će se stvaranje otpada i potaknuti odvajanje otpada na kućnom pragu, a adekvatnim zbrinjavanjem svih vrsta otpada, uključujući i morskog otpada, osigurat će se preduvjeti za njegovo ponovno korištenje na principima kružnog gospodarstva. Intervencijom države potrebno je dovršiti sustav energetske oporabe otpada prikupljenih u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Marišćina te sprječavanje ekoloških i društvenih posljedica rada Centra. 

Pred nama su značajna ulaganja u pokrivenost svih dijelova Županije brzim i dostupnim širokopojasnim internetom povoljnih cijena. Razvoj širokopojasnog interneta nužan je preduvjet sudjelovanja Regije u globalnoj digitalnoj ekonomiji. Pristup širokopojasnom internetu trebao bi postati zagarantirana ustavna kategorija kao nužan civilizacijski ali i temelj  društva jednakih šansi, neovisnih o mjestu stanovanja. 

Na izgrađenu infrastrukturu potrebno je implementirati usluge pametnog obrazovanja, dijagnostike i telemedicine na daljinu, brojne alate preventive ili skrbi o osobama treće dobi, usluge javne uprave bez papira i sl. Planiranjem i ulaganjem, mrežom senzora, inovativnim servisima nadzora, naprednom telemetrijom bitno možemo podići kvalitetu komunalnih usluga, smanjiti  gubitke u mreži i postići značajne uštede u komunalnom sustavu na korist građana i tvrtki, krajnjih korisnika komunalnih usluga.

ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI?

 • Poticati ekonomski održiv nastavak izgradnje prometne, energetske  i komunalne infrastrukture temeljem kvalitetnog planiranja i viziji budućih potreba s mogućnošću financiranja istih putem EU fondova
 • Ulaganja u održivu i ekonomski opravdanu izgradnje suvremene infrastrukture temeljili bismo na principu javno-privatnog partnerstva
 • Definiranje strategije razvoja kombiniranog i multimodalnog transporta na području regije temeljem činjenice da promet i mobilnost postaju središnja mjesta održivog razvoja regija 
 • Rekonstrukcija riječkog željezničkog prometnog čvorišta i izgradnja nove željezničke pruge Rijeka – Zagreb zbog čije je nedovoljne propusne moći ona već 40 godina  ograničavajući čimbenik razvoja riječkog prometnog pravca 
 • Uvođenje lake gradske željeznice na području riječke aglomeracije bitan je korak unutar regionalne  mobilnosti i prelazak na niskougljični promet  
 • Uvođenje posebnih poticaja kupnje i korištenja vozila na alternativna goriva  (kupnja bez PDV-a) 
 • Snažno poticanje korištenja te dodatno umrežavanje svih oblika javnog prijevoza na području regije
 • Osigurati besplatno korištenje autoceste A6 (Goranka) za sve stanovnike s prebivalištem te sve pravne osobe sa sjedištem u Gorskom kotaru sa ciljem osiguravanja društva jednakih šansi u korištenju javnih,društvenih i komercijalnih servisa na području PGŽ
 • Potrebno je dodatno liberalizirati linijski i povremeni obalni pomorski promet.
 • Potrebno je  olakšati uvjete uvođenja novih regionalnih brodskih linija, osigurati uvođenje ekološki održivih linija   što bi doprinijelo razvoju turizma i vraćanju Rijeke i Kvarnera životu na i od mora
 • Planiranje izgradnje novog kontejnerskog terminala na Krku čime se treba omogućiti značajnije korištenje riječke luke, izmjestiti lučki sadržaji iz centra grada te ojačati jadranska orijentacija regije Kvarner
 • Nastaviti pozicionirati Kvarner kao regiju ultimativnog nautičkog turizma,  najsuvremenijih i najatraktivnijih nautičkih  luka i marina
 • Ostvariti konačni izlazak Rijeke na more preuređenjem Rive te izgradnjom najatraktivnije jadranske nautičke marine na području Porto Baroš
 • Unaprijediti i politički rasteretiti postojeći model upravljanja komunalnim lukama od županijskog značaja putem županijskih lučkih uprava loš je i neučinkovit.
 • Postojeće komunalne i nautičke lučke kapacitete potrebno je proširiti, izgraditi i modernizirati putem javnog privatnog partnerstva, osigurati vezove za domaće stanovništvo i uvesti red u gospodarenjem komunalnim lukama 
 • Pronalaženje strateškog  partnera ključnog za značajan razvoj zračne luke na Krku  strateškim pozicioniranjem projekta u vrh prioriteta razvoja Regije
 • Poticati aktivnosti jačanja svijesti i informiranja lokalnog stanovništva o važnostima pravilnog sortiranja otpada na sabirnim mjestima, kako bi se isti mogao reciklirati i dalje koristiti
 • Poticati pametno gospodarenje otpadom na načelima kružnog gospodarstva.
 • Osigurati sredstva za nabavu odgovarajućih spremnika za sortiranje otpada, izgradnju reciklažnih dvorišta te prilagoditi lučku infrastrukturu za prihvat plovila kojima se razvrstani otpad s otoka otprema na daljnju obradu
 • Podržati razvoj i primjenu inovativnih rješenja kojima se tretira biorazgradivi otpad i dalje koristi u poljoprivredne svrhe izgradnjom kompostana na području Županije
 • Snažno ulaganje u širokopojasni internet velikih brzina na području cijele PGŽ sa ciljem pružanja jednakih šansi za poduzetništvo, pristup obrazovanju, kulturi i medijima, zdravstvenim servisima i socijalnoj skrbi
 • Značajno ulaganje u podatkovnu infrastrukturu na području regije politički se opredijelivši za koncept otvorenosti podataka kao obvezu svih javnih tijela na području Regije

 

 

 1. KONKURENTNO REGIONALNO GOSPODARSTVO GENERATOR JE RASTA STANDARDA I KVALITETE ŽIVOTA GRAĐANA

 

CILJ: GOSPODARSKI RAZVOJ TEMELJEN NA STVARANJU MODERNOG PODUZETNIČKOG EKOSUSTAVA BAZIRANOG NA INOVACIJAMA I NOVIM TEHNOLOGIJAMA

 

Pandemija Covid-19 ostavlja  značajne posljedice na regionalnom gospodarstvu. Hrvatsko gospodarstvo samo u 2020. godini  bilježi pad od 9% dok se utjecaj na regionalno gospodarstvo još utvrđuje. Sudeći prema negativnim brojevima turističkog prometa, s padom većim od 50% u odnosu na 2019. godinu,  očekuje nas zahtjevan dugoročni gospodarski oporavak. Niti jedan sektor nije pošteđen posljedica pandemije. Posebno su pogođeni sektori turizma i ugostiteljstva te sektor prometa. Korištenjem sredstava nacionalnog proračuna te posebice EU Mehanizma za otpornost i opravak poticati će se ubrzani gospodarski oporavak, prvenstveno putem bespovratnih ulaganja u proizvodne i tehnološke kapacitete poduzeća, potpore za investicijska ulaganja mikro, malih i srednjih poduzetnika te povoljno kreditiranje i osiguravanje obrtnog kapitala svih poduzetnika.

 

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti oporavku i nastavku poslovanja te razvoju  mikro i malih poduzetnika. U strukturi regionalnog gospodarstva oni čine više 95% gospodarstva. Ovaj segment gospodarstva važan je nositelj inovacija, prilagodljiv novim poslovnim izazovima ali i najznačajniji čuvar tradicije, izvornog brenda regije. U vrijeme pandemije Covid-19 posebno je važno poduzetničkim mjerama i poticajima osigurati preživljavanje i daljnji razvoj mikro i malog poduzetništva.

Gospodarski razvoj kako ga vidi Unija Kvarnera temeljen je na transformaciji tradicionalnih te razvoju novih industrijskih sektora. Transformacija se namjerava postići značajnim razvojem inovacija i korištenjem naprednih tehnologija, povezivanjem gospodarstva sa znanstveno-istraživačkim institucijama, unapređenjem poslovnog okruženja i poduzetničke infrastrukture te stvaranjem  konkurentnog  poduzetničkog  ekosustava oko ključnih regionalnih gospodarskih sektora.

Želimo razvijati koncept „KVARNER – zaljev inovacija“ (INNOVATION BAY) koncipiranog na sustavnim ulaganjima u istraživanje i razvoj, implementaciju pametnih i  inovativnih rješenja i proizvoda, posebno onog baziranog na plavim tehnologijama te poticati eksperimentiranje na području čitave regije. Želimo značajno poticati inovacije u privatnom i javnom sektoru.

Kvalitetnim planiranjem i upravljanjem obrazovnim sustavom, usklađenim s potrebama gospodarstva potrebno je razvijati kompetencije znanja i vještine ljudskih resursa neophodnih  za nova radna mjesta 21.stoljeća.  Potrebno je intenzivnije ulaganje u strukovno osposobljavanje poglavito deficitarnih zanimanja u brzorastućim industrijama. Poticanje izvoza i daljnja internacionalizacija gospodarstva nezaobilazni je smjer budućeg regionalnog rasta.

Brodogradnja je važan dio prerađivačke industrije, najznačajnije gospodarske grane u PGŽ, koju namjeravamo sačuvati i razvijati, tehnološki modernizirati. Potrebno je dovršiti transformaciju kvarnerske brodogradnje ciljanom specijalizacijom prema složenim brodovima, razvojem specijalnih plovila,  brodova na alternativna goriva,  aktivnostima remonta, reparacije i dokovanja.  Cilj nam je razvijati održivu i modernu, zelenu brodogradnju koja nije na teret poreznih obveznika, pronaći etabliranog strateškog partnera za 3.maj kojem nije u cilju prenamjena prostora u stambeno-turističku namjenu.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti daljnjem razvoju konkurentnosti maritimnog sektora koji obuhvaća gospodarske aktivnosti povezane s morem i obalnim područjem sa ciljem jačanja gospodarskog rasta i razvoja te otvaranja radnih mjesta. Posebno je bitno razvijati nišu tvrtki koje sudjeluju u svim segmentima maritimne industrije od projektiranja, brodogradnje, servisa brodova, lučkih djelatnosti te brojnih usluga za brodarstvo. Kvarner s pravom možemo zvati „maritimnim srcem Hrvatske“ u što je potrebno nastaviti ulagati, prvenstveno u kvalitetu ljudskih resursa,  suradnjom sa Sveučilištem u Rijeci.

Posebnu pažnju posvetiti ćemo oporavku turizma od pandemije Covid-19. Turizam smatramo najučinkovitijim društveno-ekonomskim za pravednu raspodjelu dohotka. Turistička potrošnja pomaže lokalnim zajednicama ostvarenje boljeg životnog standarda. Bitno je naglasiti kako su vrijedni ljudi autentičnog načina života, zaljubljenici u svoj kraj, svoje prirodno okruženje , svoje običaje, najvažniji element održivog turizma.

Zaustavljanje masovnog turizma s negativnim utjecajem na okoliš,  okretanje prema razvoju održivog turizma više dodane vrijednosti,  važni su prioriteti Unije Kvarnera. Transformacija u prepoznatljivu turističku destinaciju 5 zvjezdica, razvoj turizma doživljaja, dodatna ulaganja u podizanje kvalitete zdravstvenog turizma, kulturni turizam temeljen na bogatoj baštini i kulturno-povijesnom nasljeđu te vrlo atraktivan arhipelag i priobalni prostor s izvrsnom nautičkom infrastrukturom, ključni su aduti suvremenog turizma koji želimo razvijati. Promocijom Regije u središte obilježavanja atraktivnih međunarodno značajnih događaja istu pozicioniramo i referentno postavljamo na globalnoj karti turističke i gospodarske vibrantnosti.

Kvarner želi postati globalno konkurentna, cjelogodišnja turistička destinacija prepoznatljiva po sadržajnosti, kvaliteti i emotivnom naboju turističkih doživljaja baziranih na očuvanju zdravlja, uživanju u ambijentu očuvane prirode i istraživanju lokalne kulture života i zanimljive povijesti.  Raznolikost subregija, posebnost ponude, osebujnost destinacija, inspirativna prezentacija atrakcija, vibrantna kulturna scena, kvaliteta autentičnog smještaja i vrhunska ugostiteljska ponuda predstavljaju ključne razlikovne elemente prepoznatljive, jedinstvene ponude Kvarnera, otoka i Gorskog kotara. Posebno je bitno intenzivno ulagati i upravljati  razvojem turizma u Gorskom kotaru poticanjem turističkih projekata sa ciljem podizanja kvalitete turističkih kapaciteta i sadržaja. 

 

ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI?

 

 • Gospodarski razvoj  potrebno je temeljiti na područjima gospodarstva s potencijalom stvaranja nove dodane vrijednosti, izvoza i zapošljavanja
 • Kreirali bismo poseban fond i mjere za poticanje privlačenja međunarodnih, visoko tehnoloških tvrtki, tvrtki složenijih usluga te tvrtki koje stvaraju dobro plaćena radna mjesta
 • Otvaranje posebnog regionalnog ureda za poticanje investicija u Bruxellesu – namijenjen poticanju investicija, međunarodnoj promociji i suradnji te privlačenju sredstava za regionalne  projekte iz EU fondova
 • Provedba revizije poduzetničkih programa regionalne i lokalne samouprave te koncentracija istih u jedinstveni regionalni fond za poticanje poduzetnika s visokim prioritetom financiranja izvozno konkurentnih proizvoda i usluga
 • Konkurentnost visokotehnoloških tvrtki potrebno je poticati setom poticaja i olakšica te podrškom tvrtkama za uspješno kandidiranje razvoja i istraživanja na EU fondove
 • Sustavno poticati razvoj i primjenu inovacija u javnom sektoru te postati regija prepoznata po spremnosti za implementaciju novih modela i usluga – EU pilot regija za inovacije
 • Poticanje jačanja inovacijskih aktivnosti pružanjem podrške razvojnim aktivnostima u poslovnom sektoru
 • Sustavno smanjivati (para)porezna i regulatorna opterećenja na gospodarstvo te partnerstvom s regionalnim tvrtkama posebnim mjerama  podizati kvalitetu poslovnog okruženja 
 • Kontinuirano mjerama snižavati troškove pokretanja poslovanja, promovirati poduzetništvo i samozapošljavanje te omogućiti značajnije povezivanje malih i većih tvrtki u regionalne sektorske poduzetničke ekosustave
 • Poticati ćemo ulaganja u uređenje i opremanje  coworking/poslovnih prostora za mikro, male i srednje brzorastuće  tvrtke diljem PGŽ
 • Pametna specijalizacija regije u regiju snažne zdravstvene industrije temeljenoj na razvoju tvrtki, zdravstvenih ustanova i klinika, daljnjim ulaganjima u zdravstveni turizam te osiguravanjem uvjeta relevantnog obrazovanja na području medicine, zdravlja i farmacije
 • Stvaranje regionalnog fonda za razvoj i digitalnu transformaciju kao dodatni doprinos EU sredstvima namijenjenima za istraživanje i razvoj 
 • Stvaranje kvalitetnog poslovnog i institucionalnog okruženja  u kojem se poslovanje i poduzetništvo mogu razvijati bez političkog pogodovanja i klijentelizma, s posebnim fokusom nad provedbom postupaka transparentne inovativne i zelene javne nabave
 • Pozicioniranje Regije kroz percepciju atraktivne destinacije za investiranje, započinjanje poslovanja i postizanja gospodarskog rasta te široke ponude kvalitetnih ljudskih resursa
 • Inzistirati ćemo na regionalizaciji prijave središta državnih tvrtki (LNG Hrvatska, Janaf, Plinacro,Hrvatske šume i sl.) koje eksploatiraju resurse i prostor naše regije kako bi značajna sredstva poreza na dobit mogla biti reinvestirana u standard i kvalitetu života u PGŽ
 • Inzistirati ćemo na sveobuhvatnoj regionalnoj poreznoj decentralizaciji i spuštanju poreznih prihoda u regije gdje je taj prihod nastao , uključujući  značajan, u našoj regiji, ostvaren udjel PDV
 • Poticati ćemo lokalne samouprave na ukidanje proreza porezu na dohodak kako bismo ojačali standard pojedinaca, obitelji i honorirali legalno isplaćene dohotke i kulturu rada
 • Nastaviti ćemo poticati ulaganja u poduzetničku infrastrukturu s posebnim ciljem osiguravanja sredstava i pronalaska kvalitetnog investitora sa ciljem stavljanja u funkciju poslovne zone Miklavija
 • Sustavno ćemo poticati i financijski podupirati udruživanja  mikro i malih poduzetnika, proizvođača i OPG-ova,  kroz zadruge i klastere, smatrajući da je navedeno najučinkovitiji način motivacije i osnaživanje pojedinaca, vraćanja života na slabije naseljena područja, jačanja loklanih zajednica i predstavljanja brenda Kvarnera
 • Poticanje podizanja udjela regionalne komponente turizma kroz plasman hrane i pića, energije, aktivnosti profesionalnih i poslovnih usluga , opremanja te zdravstvenih i kreativnih sadržaja
 • Zalažemo se za jedinstveni brand Kvarnera, daljnji razvoj i promociju  Kvarner oznake kvalitete za sve proizvode i usluge koje zadovoljavaju kriterije kvarnerske zavičajne kvalitete
 • Snažno ćemo poticati razvoj poljoprivrede, brendiranje i plasman poljoprivrednih proizvoda kroz turizam, ulagati u potrebnu logistiku, podržavati koncept  garantiranog otkupa sa ciljem motiviranja i privlačenja stanovnika u proizvodnju hrane te zadržavanja i privlačenja  mladih obitelji u Gorski kotar
 • Kvalitetniji razvoj i plasman novih atraktivniih turistickih proizvoda više vrijednosti  potrebna nam je Kvarnerska turistička razvojna agencija  te transformacija TZ Kvarner u instituciju koja kompetentno i sustavno  upravlja destinacijom i održivim regionalnim  turizmom
 • Uspostaviti ćemo snažniju partnersku  suradnju s turistički najuspješnijim regijama Europe (Austrija, Bavarska) i dogovoriti sustav usavršavanja,  stjecanja relevantnih  znanja i vještina djelatnika turističkih zajednica, razvojnih agencija, djelatnika u upravnim tijelima zaduženih za razvoj turizma na Kvarneru i Gorskom kotaru

 

 

 1. ZELENI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

CILJ: ODRŽIVO KORIŠTENJE RESURSA PAMETNIM UPRAVLJANJEM PROSTOROM I POTICANJEM ZELENIH TEHNOLOGIJA I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Gospodarski rast potrebno je uskladiti uvažavanjem zaštite okoliša i prirodnih bogatstava regija. Promicanje održivosti povećanjem resursne efikasnosti primjenom najviših ekoloških standarda temeljni je cilj osiguravanja zaštite okoliša i kvalitete življenja u našoj regiji. Tranzicija prema niskougljičnom gospodarstvu važan je lement očuvanja našeg prostora za buduće generacije.

Korupcija, malverzacije s prenamjenom prostora i njegovo sustavno uništavanje svakodnevna su društvena pojava nerijetko konstruirana u uredima državne i lokalne politike. Održivo upravljanje prostorom odgovornim prostornim planiranjem iznimno je važno u vremenu ogromnog pritiska na izgradnju i gramzivog zauzimanja prostora temeljenog na izuzetno visokoj vrijednosti terena i nekretnina. Rezultat proteklih desetljeća značajna je devastacija prostora, pogotovo priobalnog, neumjernom betonizacijom, nelegalnom gradnjom te pretjeranom apartmanizacijom, prvenstveno na štetu razvoja kvalitetnijeg turizma i samog domaćeg stanovništva.

Vizija i kvalitetno vodstvo važan su preduvjet uspješne društvene transformacije. Upravljanje prostorom dimenzija je koja se vrlo često zanemaruje u okviru stvaranja uređenog, pravednog i konkurentnog  društva. Kvalitetno i uređeno prostorno planiranje važna je komponenta uspješne transformacije i revitalizacije regija i gradova. Kvalitetno upravljanje prostorom omogućuje kontinuirano promišljanje i prilagodbu društvenim izazovima kroz potrebu kontinuiranog sagledavanja, prilagodbe i promišljanja urbanih sadržaja  trajno mijenjajućeg okruženja i odnosa, prostora i potreba ljudi koji na njemu žive. Cilj nam je stručnim planiranjem i upravljanjem prostorom osigurati dostupnost stanovanja, visoku kvalitetu života, održivo korištenje iznimno vrijednih prostornih resursa, štiteći okoliš i baštinu, prirodne znamanitosti, čuvajući ga za sljedeće generacije. 

Grad Rijeka i država trebale bi postići dogovor oko afirmacije vrijedne industrijske baštine kako bi atraktivna lučka skladišta dobila javni sadržaj, pretvorivši se u atraktivni prostor stanovanja, ureda, te dodatno otvorila Rijeku prema moru.

Razvojem obnovljivih izvora energije, padom cijene tehnologija, potrebno je provesti značajnu energetsku tranziciju energetike u kojoj bi sve značajnjiju ulogu trebali imati stanovnici i lokalne zajednice kao potrošači ali i proizvođači energije šo bi država trebala poticati osiguravajući energetski sustav za prihvaćanje proizvedene energije na našim krovovima ili lokalnim prostorima. Priključenje kućanstava, energetski projekti u vlasništvu zadruga i lokalnih samouprava, financirani sredstvima mirovinskih fondova, poticaji koji završavaju u džepovima građana a ne „energetskog podzemlja“ smjer su budućeg razvoja. Primorsko-goranska županija odavno je nacionalni energetski hub.

Društveno i civilizacijsko opredjeljenje energetske i zelene tranzicije pred nas postavlja izazov provedbe brojnih projekata poticanja proizvodnje obnovljivih izvora energije i podizanja energetske učinkovitosti privatnih i javnih zgrada. U navedenoj je tranziciji, projektima koji se većim dijelom mogu financirati izdašnim EU sredstvima moguće pokrenuti novi poduzetnički-industrijski ekosustav, uključiti građane kroz energetske građanske zadruge i snažno se približiti cilju tranzicije u regiju niske razine ugljičnog otiska. Podržat će se inicijative energetske tranzicije otoka prema upotrebi obnovljivih izvora energije, alternativnih goriva i čiste energije.

Regionalno upravljanje resursima garancija  je ravnomjernog regionalnog razvoja. Vraćanje poticajnih mjera temeljem statusa brdsko-planinskog područja za sve JLS-ove s područja Gorskog kotara te adekvatna kompenzacija državnih poduzeća temeljem monopolističke eksploatacije prirodnih resursa na području regije i plaćanje poreza na ostvarene profite u regiji gdje oni nastaju (Hrvatske šume, Hrvatske autoceste, HEP,Janaf,Plinacro ) garancija su razvoja i održivosti te ključni za stvaranje društvenih, socijalnih i ekonomskih uvjeta za ostanak stanovništva u slabije naseljenim goranskim i otočnim područjima.

CILJ: Održivo upravljanje prostorom i resursima regije

 

ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI?

 

 • Zastupati odgovorno upravljanje ukupnim društvenim i prirodnim kapacitetom i resursima Županije, holistički u interesu svih stanovnika Županije
 • Snažno poticati održivo upravljanje prostorom zaustavljanjem nelegalne gradnje, devatsacije prostora, prekomjerne  betonizacije i apartmanizacije, podižući kvalitetu stanovanja, atraktivnog ambijenta i primjerenih sadržaja
 • Stavljanje u gospodarsku i društvenu namjenu imovine u vlasništvu državnih tvrtki
 • Pokretanje  zelene platforme suradnje sa susjednim zupanijama i međunarodnim regijama na području korištenja obnovljivih izvora energije, uvođenj visokih ekoloških standarda  međusobne prometne povezanosti, suradnjom na zajedničkim projektima, razmjenom iskustava na primjerima dobre prakse s područja turizma, poljoprivrede, zelene energije i  digitalizacije društva
 • Poticati prelazak na niskougljično gospodarstvo, energetiku, promet, gradnju i stanovanje
 • Nastaviti projekte podizanja energetske učinkovitosti javnih i privatnih zgrada korištenjem EU fondova te stvaranje posebnih regionalnih fondova u suradnji s lokalnim samoupravama za podršku stanovnicima regije
 • Snažno poticanje proizvodne obnovljivih izvora energije sudjelovanjem stanovnika i lokalnih zajednca kroz građanske kooperative ključa razvoja korištenja i proizvodnje obnovljivih izvora energije
 • Podržati inicijative energetske tranzicije otoka prema upotrebi obnovljivih izvora energije, alternativnih goriva razvojem projekata korištenja proizvedene zelene energije u poljoprivredi (staklenici,OPG)
 • Snažniji nastavak plinifikacije na području regije u smjeru energetske tranzicije gospodarstva i zgradarstva prema ekološki čistim izvorima energije

 

 1. KVARNER – PREPOZNATLJIVA REGIJA POKRETANA KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

 

Kulturu i kreativnost vidimo kao važnu polugu društvenog razvoja i temeljnu pretpostavku kvalitete života. Pravo građana na kvalitetnu i dostupnu kulturu, aktivno sudjelovanje u kulturnom životu, sloboda kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, poticanje kulturne raznolikosti i multikulturalnosti , potpora svim oblicima umjetničkog stvaralaštva, kvalitete i izvrsnosti, temeljna su načela kulturne strategije u našoj regiji koja podržavamo.

 

Stavljanje u funkciju kulturnog kapitala i kreativnog potencijala može stvoriti značajnu društvenu dodatnu vrijednost, učvrstiti zajednicu, osigurati zaposlenost, transformirati i gospodarske sektore učiniti konkurentnijima, pomoći u stvaranju kompetitivnijih proizvoda i usluga te značajno doprinijeti kvaliteti i različitosti selektivnih oblika turizma.

 

Rijeka i Kvarner stoljećima su kulturno i kreativno središte Hrvatske. Regija različitosti, otvorenosti i kreativnosti, vibrantne kulture koje je odgojila i privlačila brojne kreativne i inovativne pojedince prepoznate diljem svijeta. Tolerantnost i prihvaćanje različitosti utkane u naš regionalni identitet ključni su preduvjeti stavljanja Rijeke i Kvarnera na regionalnu mapu kulture i kreativnih industrija, magnetom za privlačenje umjetnika i krativnih talenata, pokretanja poduzetništva utemeljenog na kreativnosti, na bogatoj kulturnoj baštini, povijesnoj atraktivnosti ovog prostora te između ostalog na infrastrukturnom nasljeđu projekta EPK 2020.

 

Daljni razvoj kulture i kreativnih industrija na području Rijeke i Kvarnera zahtijeva novu kulturnu politiku, nove modele financiranja temeljem kvalitetnijih kriterija, sustavno ulaganje u obrazovanje i kreativnost, primjenu novih digitalnih i medijskih formata, te osuvremenjeni koncept atraktivnijeg stavljanja u funkciju bogate kulturne infrastrukture i baštine.Za provedbu navedenih mjera nove kulturne politike potrebno je uspostavit kvalitetne i poticajne kriterije, jednake za sve sudionike u procesima proizvodnje kulturnog sadržaja.

 

ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI?

 • Značajnije stavljanje u gospodarsku funkciju kulturne baštine i kulturne infrastrukture uvažavanjem  visoke razine njezine zaštite i očuvanja
 • Inzistirati ćemo na značajnom povezivanju kulturne baštine, povijesne atraktivnosti, kreativnih pojedinaca i tvrtki sa sektorom turizma, korištenjem EU fondova, na taj način podižući atraktivnost i diverzifikaciju destinacije stvarajući atraktivne i suvremene turističke proizvode i usluge  te kreativne destinacijske prostore i doživljaje
 • Poticati ćemo ulaganja u modernizaciju i obnovu kulturne infrastrukture stavljajući ju u funkciju kulturnog turizma
 • Poticati ćemo digitalizaciju i informatizaciju kulturnih ustanova, postava i sadržaja
 • Kratkoročno odlučivanje koja štiti pojedinačne interese prevesti na transparentno odlučivanje, uz obvezne evaluacije pri donošenju odluka
 • U suradnji sa svim dionicima u sustavu kulture, iznaći ćemo i nove izvore financiranja koji povezuju gospodarske i kulturne interese, kulturne i kreativne industrije te predložiti mjere za sustav sponzoriranja kulture
 • Potaknut ćemo povećavanje nacionalnih sredstava za financiranje kulture, stimulirati rad samostalnih umjetnika, posebno stimulirati p sudjelovanje privatnih organizacija u kulturi
 • Poticat ćemo unutarsektorsku suradnju i povezivanje kulture sa sektorima znanosti, obrazovanja, tehnologije, sporta, turizma, ekologije i  gospodarstva
 • Njegovat ćemo ćemo multikulturalnu, multietničku i multidisciplinarnu raznolikost, kao i generacijsku, kolektivnu i individualnu inkluzivnost. A kao najvažniju vrijednost ćemo poticati i štiti slobodu: u izražavanju, u interpretaciji, u odlučivanju, u jednakosti, i ravnopravnosti
 • Poticati ćemo reformu javnog sustava upravljanja kulturom te poticati održivost nezavisne kulture i njezine raznolikosti
 • Nastavak razvoja mreže kulturno-turističkih ruta na Kvarneru povezat će brojne lokalitete, zajednice, mala gospodarstva, kulturne i kreativne industrije u stvaranju razvojne osnove za cjelogodišnju ponudu i stvoriti alate za podizanje kvalitete života u lokalnim zajednicama.
 • Mreža kulturno-turističkih ruta na Kvarneru povezat će brojne lokalitete, zajednice, mala gospodarstva, kulturne i kreativne industrije u stvaranju razvojne osnove za cjelogodišnju ponudu i stvoriti alate za podizanje kvalitete života u lokalnim zajednicama što predstavlja kulturni turizam motorom ruralnog razvoja
 • Organizirati ćemo i povezati mrežu kreativnih inovacijskih hub-ova na području regije sa sektorom turizma
 • Poticati ćemo prenamjenu brownfield lokacija, u Rijeci atraktivno područje Metropolisa,  i pretvarati ih u prostore kreativne vibrantnosti i novih medija, područja  u kojima žive i rade umjetnici i svi oni koji se bave kreativnim industrijama i naprednim tehnologijama, učiniti ih prostorom razmjene novih ideja u prostorima napuštenih industrija koji omogućava suradnju kreativnih i inovativnih talenata sa ciljem suradnje, popularizacije dizajna i tehnologija, istraživanja novih ideja, što je moguće financirati putem EU fondova
 • Poticati snažan razvoj lokalnih zajednica ulaganjem u koncept „Kulture na kraju grada“ namijenjene jačanju lokalne zajednice, uključivanja stanovnika i poticanja kreativnosti te očuvanja lokalnih običaja i identiteta

 

 

 1. REGIJA REKREACIJE I SPORTA I ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA

 

Rekreaciju i sport potrebno je promovirati kao preduvjet za očuvanje i unapređenje zdravlja svih građana, ali i za prevenciju pretilosti i drugih bolesti a prioritete financiranja potrebno je postaviti sukladno zdravstvenim perspektivama te  uključivanju što većeg broja stanovnika, posebno  djece i mladih u rekreaciju i sport.

Kvalitetno planirana i komplementarno raspoređena sportsko-rekreacijska infrastruktura važan je preduvjet transformacije regije u regiju zdravlja i visoke kvalitete života. Cjelogodišnje orijentirani sadržaji, ukoliko su komplementarno i ekonomično planirani, uz adekvatna ulaganja mogu predstavljati ekonomski opravdanu mrežu na kojoj bi se bazirao koncept regije rekreacije i sporta na način da se u svakoj lokalnoj samoupravi predvidi i izgradi komplementarna infrastruktura i sadržaj koji će upotpuniti ukupnost sportsko rekreativnih sadržaja na području Županije.

Navedeno poglavito vrijedi za ukupno područje Gorskog kotara, gdje sportsko-rekreacijska infrastruktura može postati ključan strateški smjer gospodarske i  turističke diverzifikacije i prepoznatljivosti Gorskog kotara koji kvalitetnim usmjerenim ulaganjima može postati središte hrvatskog sportsko-rekreativnog koncepta kao i centar visinskih priprema sportaša u svim godišnjim dobima.

Nedostatak adekvatnog smještaja većeg kapaciteta do danas je predstavljao jedan od ključnih razloga nekonkurentnosti u privlačenju korisnika i posjetitelja sportsko-rekreativnog sadržaja na području Gorskog kotara. Izgradnja smještajne infrastrukture za sportaše, rekreativce, namijenjenje pokretanju ideje centra za pripremu sportaša, kao i posebni programi koji bi potaknuli ulaganja u navedene objekte privatnih ulagača također se mogu promatrati kao posebna mjera koj u je potrebno realizirati finaciranjem  kroz sredstva Programa temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima. Navedena bi se smještajna infastruktura tijekom godine koristila za održavanje programa „Škola u prirodi“, kvalitetnog  programa kojim djeca upoznaju brdsko-planinska područja, prirodna bogatstva, djelatnosti šumarstva  i poljoprivede. Gorski kotar idealni je centar održavanja ovakvih programa.

Kvarner i Gorski kotar mogu postati  neprikosnoveni kra(l)j za biciklizam i cikloturizam. Malo se koja europska regija može pohvaliti takvom raznolikošću, klimatskim i geografskim uvjetima, svježim zrakom i prirodom koja ostavlja bez daha, konfiguracijom, reljefom i blizinom mora. Uređenje biciklističke infrastrukture, prometnica, stazica, puteva, signalizacije,  ugradnja stanica za dijeljenje,  najam i popravak (e-)bicikala.

Potrebno je zajedničkim ulaganjima, javnog i privatnog sektora, osigurati daljnje ulaganje u građenje ali i održavanje sportske infrastrukture  kako bi se dosegnuo kvalitativni iskorak koji bi garantirao atraktivnu i konkurentnu ponudu sportsko-rekreativnog sadržaja na području Županije.

 

ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI?

 

 • Sustavan razvoj sportske infrastrukture i promicanje zdravih navika kao preduvjeta  zdravog života i sportskih uspjeha
 • Značajna zajednička ulaganja, javnog i privatnog sektora, osigurati daljnje ulaganje u građenje ali i održavanje sportske infrastrukture 
 • Sustavna modernizacija i izgradnja komplementarnih rekreativnih i sportskih sadržaja sudjelovanjem susjednih lokalnih samouprava
 • Podrška pretvaranju Gorskog kotara u (visinski) centar sporta i rekreacije, centar olimpijskih sportova i pripreme sportaša te centar održavanja nacionalnog programa „Škola u prirodi“
 • Izgradnja mreže objekata adekvatnog smještaja sa ciljem podrške pretvaranja Gorskog kotara u nacionalni centar rekreacije i pripreme sportaša te nacionalni centar „Škole u prirodi“
 • Izgradnja mreže cjenovno opravdanih i ekonomski isplativih komunalnih bazena na području Regije sa ciljem snažnijeg  poticanja zdravog načina života,  rekreacije i sporta
 • Poticati značajnije financiranje rekreacije i sporta novcem lutrije i sportskog klađenja te uvođenjem značajnih poreznih olakšica uspješnih tvrtki koje ulažu u rekreaciju i sport
 • Značajno ulaganje i poticanje školskog i studentskog sporta, pozitivnog natjecanja među mladima, jačanjem baze za sportske klubove, podizanje participacije djece i mladih, preventivno ulažući u smanjenje opasnosti od bolesti uzrokovanih nezdravim načinom života ili nedostatka aktivnosti
 • Poticati značajna ulaganja u uređenje biciklističke infrastrukture, planinarskih domova, regionalnih odmarališta, stazica, puteva